Leveringsvoorwaarden/Copyright


Leveringsvoorwaarden en het gebruik foto's gedownload van of gekocht bij Phantasm Creations, rechtstreeks of via de website.


Inleiding 

www.phantasm-c.nl is de website van fotograaf en onderneemster Helga Voncken. Alle informatie op www.phantasm-c.nl is onderworpen aan auteurs- en/of beeldrecht.


Gebruiksovereenkomst foto’s op website 

Eenieder die van deze websites gebruik maakt om materiaal te lezen, te bekijken, te zoeken en/of te downloaden, onderschrijft deze gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft betrekking op de gebruiker, de koper en/of opdrachtgever van de koper. 


Helga Voncken/ Phantasm Creations behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden op enig moment, zonder nadere bekendmaking te wijzigen.


 Het gebruik van deze website en haar inhoud is onderworpen aan de voorwaarden zoals die beschreven staan in de recentste versie van dit document.


 Wie zich niet kan vinden in enig onderdeel van deze voorwaarden, wordt geacht deze website niet langer te gebruiken en alle eventueel gedownloade documenten te wissen.


 Alle beelden en bijbehorende informatie in welke vorm dan ook die worden geleverd door Phantasm Creations, inclusief bijbehorende tekst, bijschriften en databestanden (gezamenlijk omschreven als 'beelden') zijn eigendom Phantasm Creations. Alle beelden zijn beschermd op grond van de Nederlandse en internationale auteurswetten.


 Deze website bevat beelden in lage resolutie.

 De lage-resolutiebeelden mogen onder voorwaarden en met vooraf gevraagd toestemming en betaling van vergoeding op andere websites worden gebruikt door deze vanaf www.phantasm-c.nl te importeren als image-link (met het adres dat te vinden is bij de eigenschappen van de foto zoals die worden getoond in Internet Explorer, bij voorbeeld).


 De voorwaarde hierbij is dat de foto wordt voorzien van de auteursinformatie: © Phantasm Creations. De foto en/of de auteursinformatie moet een hyperlink hebben naar http://www.phantasm-c.nl.


 De maker van de foto blijft hoe dan ook rechthebbende.


 Phantasm Creations behoudt zich het recht voor de toestemming van het gebruik van zijn beelden zonder verdere opgaaf van redenen in te trekken en de gebruiker te verplichten publicatie van het materiaal onmiddellijk te staken wanneer Phantasm Creations daartoe schriftelijk (per e-mail of brief) opdracht geeft.


Alle rechten die niet expliciet in het kader van deze overeenkomst zijn verleend, worden door Phantasm Creations voorbehouden.


Het gebruik van software, zoals zogeheten crawlers, om deze website te doorzoeken dan wel beelden te downloaden, is niet toegestaan.


 Phantasm Creations behoudt zich het recht voor alle licenties die zijn verleend onmiddellijk in te trekken indien de gebruiker zich niet houdt aan enig onderdeel van deze overeenkomst.


 Indien een licentie wordt ingetrokken is de gebruiker verplicht onmiddellijk het gebruik van de gedownloade beelden te staken en alle gedownloade beelden en kopieën daarvan te vernietigen.


 Mocht de gebruiker hier geen gehoor aan geven dan behoudt Phantasm Creations het recht een factuur te sturen ten behoeve het gebruik van de foto’s zonder toestemming te kunnen doorberekenen. Dit bedraagt 50 euro per foto per dag.


 Kopen

 Het bestellen van beelden geschiedt via e-mail met opgave van de bestandsnaam van de foto. Levering heeft plaats binnen een termijn die de koper verneemt in een e-mailantwoord op zijn bestelling.


 In dit e-mailtje wordt ook de betalingsinformatie verstrekt en wordt een factuur meegestuurd. In de regel zal de foto worden verstuurd binnen 24 uur nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen op de bank- of girorekening van Phantasm Creations.


 Licentie

 Na betaling van een beeld verstrekt Phantasm Creations de volgende licentie voor het gebruik van het desbetreffende beeld aan de gebruiker. De licentie geldt alleen voor de gebruiker of zijn medewerkers dan wel voor zijn cliënt/opdrachtgever en is niet overdraagbaar aan enige andere partij.

 • De geleverde beelden mogen worden gebruikt voor redactioneel gebruik op een website, in een tijdschrift, boek of brochure, strooifolder of promotiemateriaal, in print of elektronisch, mits het gebruik niet in strijd is met enige beperking zoals hierbij nader omschreven. De lijst met beperkingen is niet volledig. In geval van twijfel verzoeken wij u via e-mail contact op te nemen met Phantasm Creations.

• Het gebruik van beelden van Phantasm Creations in webtemplates, felicitatie- of ansichtkaarten, print-on-demanddiensten, op textiel, bekers, muismatten en andere producten die worden verkocht

dan wel weggegeven, wordt beschouwd als een vorm van heruitgave van het beeld en is niet toegestaan.

Het is ook verboden beelden beschikbaar te stellen via websites om te downloaden (bijvoorbeeld als wallpaper of profielfoto).

• In drukwerk mogen beelden worden gebruikt in onbeperkte oplage, maar uitsluitend in de titel waarvoor zij werden aangeschaft. Hergebruik in een andere dan de oorspronkelijke titel is niet toegestaan.

• Geen van de beelden van Phantasm Creations mag op enige wijze worden verkocht of heruitgegeven of ter verkoop of heruitgave beschikbaar worden gesteld aan derden.

• Het kopen van het beeld betekent niet dat de rechten op het beeld worden overgedragen. Het is niet toegestaan te beweren dat het beeld een product is van de koper. De koper mag het ook niet verkopen, ter publicatie aanbieden of op enige wijze voor hergebruik distribueren. Bij publicatie is een bronvermelding met de copyrightnotatie '(c) Phantasm Creations’ verplicht.


 Onrechtmatig gebruik

 Beelden van Phantasm Creations mogen niet worden gebruikt als handelsmerk, voor enig pornografisch of onwettig gebruik, om personen in een kwaad daglicht te stellen, of om de privacy van een individu te schenden.

 Het is niet toegestaan inbreuk te maken op copyrights, handelsnamen of merken van enige persoon of rechtspersoon.


 Onrechtmatig gebruik van beelden van Phantasm Creations is een schending van het copyright en geven Phantasm Creations het recht daartegen met alle juridische middelen op te treden om verdere inbreuk te voorkomen en/of schade te verhalen.


 Gepast gebruik

 De licentie die Phantasm Creations verleent voor het gebruik van een beeld is beperkt tot een contextueel correct gebruik.


 De gebruiker is direct verantwoordelijk voor het correcte gebruik van het materiaal en voor de context waarbinnen het materiaal wordt gebruikt.


 De gebruiker is verplicht vooraf toestemming te vragen aan Phantasm Creations wanneer hij/zij een bepaald beeld in een context wil gebruiken die aanleiding kan geven tot verwarring.


 Prijsstelling

 De prijs voor de beperkte gebruikslicentie als hierboven beschreven, wordt vastgesteld door Phantasm Creations en kan op enig moment zonder overleg worden gewijzigd.


Van de vaste verkoopprijs kan door Phantasm Creations eenzijdig worden afgeweken ten behoeve van promoties, acties of andere relevante activiteiten van Phantasm Creations.